DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

1)    odpis z księgi wieczystej,
2)    dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3)    wypis z rejestru gruntów, a gdy na tej działce znajduje się jakiś budynek, to także wypis z kartoteki budynków,
4)    dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

1)    odpis z księgi wieczystej,
2)    dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3)    wypis z rejestru gruntów, a gdy na tej działce znajduje się jakiś budynek, to także wypis z kartoteki budynków,
4)    dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),