SPRZEDAŻ LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 

1) odpis zwykły z księgi wieczystej,
2) dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, 3) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
4) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
5) wartość rynkowa lokalu,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) nr konta bankowego,
8) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
9)informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu,  10) jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa, 11) jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność lub orzeczenie Sądu ustalające rozdzielność majątkową.

1) odpis zwykły z księgi wieczystej,

2) dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

3) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

4) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

5) wartość rynkowa lokalu,

6) warunki i data wydania lokalu,

7) nr konta bankowego,

8) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

9)informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu,  

10) jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,

11) jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność lub orzeczenie Sądu ustalające rozdzielność majątkową.