SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

1) odpis zwykły z księgi wieczystej,

2) dowód nabycia– jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

3) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

4) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

5) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),

6) warunki i data wydania działki,

7) nr konta bankowego,

8) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,

9) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,

10) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział,

11) mapa sytuacyjna do celów prawnych.

12) jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,

13) jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność lub orzeczenie Sądu ustalające rozdzielność majątkową.