SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

1) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
2) dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
4) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
5) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
7) warunki i data wydania lokalu,
8) nr konta bankowego,
9 zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
10) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
11) jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
12) informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu,
13) jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
14) jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność lub orzeczenie Sądu ustalające rozdzielność majątkową.

1) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

2) dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

3) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,

4) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

5) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

6) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),

7) warunki i data wydania lokalu,

8) nr konta bankowego,

9 zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

10) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

11) jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,

12) informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu,

13) jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,

14) jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność lub orzeczenie Sądu ustalające rozdzielność majątkową.