UMOWA DAROWIZNY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

1)    odpis z księgi wieczystej,
2)    dowód nabycia– jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3)    dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
4)    informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu.

1)    odpis z księgi wieczystej,

2)    dowód nabycia– jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3)    dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
4)    informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu.