UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

1)    odpis z księgi wieczystej,
2)    zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje,
3)    dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
4)    jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
5)    dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
6)    informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu.

1)    odpis z księgi wieczystej,
2)    zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje,
3)    dowód nabycia– – jeśli nabycie nastąpiło przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się  z obowiązku podatkowego, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia; jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia konieczne jest zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
4)    jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
5)    dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
6)    informację odnośnie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego lokalu.