Taksa i opłaty

Notariusz przy wykonywaniu czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia  14 lutego 1991 roku /Dz. U. nr 148 z 2004 roku, poz. 1564/ natomiast zgodnie z art. 7 Prawa o notariacie ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe, na podstawie:

  1. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku /Dz. U. nr 90, poz. 594 z 2010 roku z pózn. zm./,
  2. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku /tekst jednolity Dz. U. nr 101, poz. 649 z 2010 roku z pózn. zm./,
  3. ustawy o podatku od spadków i darowizn  z dnia 28 lipca 1983 roku /tekst jednolity Dz. U. nr 93, poz. 768 z 2009 roku z pózn. zm./,
  4. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535)/.

Należne podatki i opłaty związane z dokonywaną w Kancelarii czynnością uiszcza się w dniu podpisania aktu notarialnego, gotówką. Istnieje również możliwość ich wpłaty po wcześniejszym ustaleniu z Notariuszem, na wskazany rachunek bankowy kancelarii.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.