Zakres czynności

Na postawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza w formie i w sposób prawem przewidziany, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  2. sporządza poświadczenia;
  3. doręcza oświadczenia;
  4. spisuje protokoły;
  5. sporządza protesty weksli i czeków;
  6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.